Чл. 393 Грађански закон Руске Федерације са коментарима

Закон

Управо сада је кључкоординатор односа с јавношћу не само у Руској Федерацији, већ и цијелом свијету. То значи да су скоро све гране људске активности погођене овом категоријом. Ова чињеница је прилично позитивна, јер дјеловање закона допушта не само координацију правних односа, већ и њихову модернизацију.

Индустрија игра велику улогу у овом питању.грађанско право. То је највише повезано са свакодневним животом становништва наше земље. Један од аспеката које је регулисала индустрија је однос обавезе. Имају своје специфичности, као и низ интересантних тачака.

Пример је Арт. 393 Грађанског законика, којим се утврђује обавеза дужника да плати одштету. На први поглед, правна структура такве институције је прилично једноставна. Али ово је далеко од случаја. У представљеном чланку постоји много скривених аспеката које ћемо покушати даље растављати.

цн 393 рк Руске Федерације

Појам посвећености

У чл. 393 Грађанског законика Руске Федерације наводи основну компоненту грађанског права - обавезу. Као што разумемо, овај концепт карактерише однос у којем учествују двије стране. Особитост категорије манифестује се у чињеници да се једна од странака обавезује да ће извршити радње одређене врсте или да се суздржи од њиховог извршавања у корист супротног.

У овом случају, акција се може појавити уоблик рада, пренос имовине, пружање било каквих услуга, итд. Истовремено, стварна примјена једне од представљених категорија је обавезна, јер једна од страна има право да тражи испуњење обавезе.

Члан 393 рк РФ са коментарима

Карактеристика губитка

Друга значајна категорија представљена је уАрт. 393 Грађанског законика Руске Федерације су губици. У различитим гранама модерне науке, овај феномен се карактерише на свој начин. Што се тиче грађанског права, у секторском контексту, губитак је стварна штета, која има новчану вриједност.

ст 393 рк РФ накнада
Овај негативни фактор произилази изодређена правна чињеница - прекршај. Дефиниција је фундаментална не само за практични развој грађанског права, већ и за обим његових одредби у пракси.
Члан 393 став 1 Владе РФ

Одредбе члана 393 Грађанског законика Руске Федерације

Законска регулатива представљена у чланку имаопсежна сфера утицаја. То јест, његове одредбе се односе на неколико сличних правних односа. Чланак је уписан у поглавље 25 и састоји се од шест главних тачака, од којих свака има своје правно значење.

  1. Према ставу 1 чл. 393 Грађанског законика Руске Федерације, дужник, у случају неиспуњавања својих обавеза или неправилне примјене, мора надокнадити сву штету.
  2. У ставу 2 чл. 393 Грађанског законика Руске Федерације односи се на суштину механизма обештећења и стварну дефиницију ове категорије.
  3. Ставови 3 и 4 прецизирају правила за израчунавање губитака и стварне околности стварности, које се узимају у обзир приликом квалификације.
  4. Став 5. говори о накнади штете са потребом за високим степеном повјерења у њихово оснивање.
  5. Клаузула 6 наводи да зајмодавац можезахтевати престанак спровођења било које радње у случају да је дужник обавезан да их не спроведе. Поред тога, поверилац има право да захтева накнаду штете коју му је проузроковао дужник.

Тако смо разматрали кључне одредбе члана Грађанског законика Руске Федерације. Да би се боље разумјеле карактеристике института штете, потребно је анализирати умјетност. 393 Грађанског законика Руске Федерације са коментарима.

Објашњење клаузуле 1

На почетку правног статуса чл. 393 указује на потребу дужника да надокнади штету коју је проузроковао због неизвршавања обавеза. Међутим, ова законска конструкција може се примијенити само у присуству одређених аспеката, и то:

  • прво, наношење штете треба да се деси само у оквиру постојеће обавезе између појединих страна;
  • друго, мора постојати веза између поступака дужника и негативних догађаја који су се развили;
  • треће, неопходно је да понашање дужника буде незаконито.

Само у присуству представљених тренутака можепримени обавезу изградње дужника да плати одштету. Треба напоменути да ће се у одсуству правних односа између странака примењивати вануговорна одговорност, што је предвиђено у Поглављу 59 Грађанског законика Руске Федерације.

393 рк РФ накнада штете са коментарима

Ставка 2

Разумети карактеристике штете,потребно је анализирати одредбе чл. 393 Грађанског законика са коментарима, односно параграфом 2 ове норме. У овом дијелу чланка наводи се да дефиницију свих негативних посљедица треба провести у складу с одредбама Грађанског законика.

Треба напоменути да је принцип компензацијештете су дате у члану 15 Кодекса. Одредбама ове одредбе утврђује се искључиво право лица да тражи надокнаду за губитке проузроковане било којим радњама или неизвршењем обавеза. Овај чланак такође описује карактеристике приказане категорије.

Коментар на ставку 3

Одредбе представљене у чланку нормеодредити одређена правила за израчунавање износа штете. Према ставу 3 чл. 393, суд може узети у обзир цијене које су биле на дан доношења пресуде. Али у овом случају треба говорити о чињеници да је достављена ставка у својој суштини диспозитивна. Уосталом, економска сфера државе одувек се одликовала високом динамиком промена. Дакле, законодавац подразумијева могућност, али не и обавезу суда да израчунава губитке, узимајући у обзир постојеће цијене за робу и услуге.

Овај фактор омогућава најтачнијеиспунити све постојеће захтјеве зајмодавца у случају промјене економског стања државе. Међутим, као што је већ поменуто, обрачун цена је чисто номиналан и може се користити само по налогу суда.

ст 393 рк Руске Федерације према п

Карактеристике става 4 члана 393 Грађанског законика Руске Федерације

Одредбе правила утичу на различите правнеинституције грађанског права. На пример, правила за утврђивање и обрачунавање изгубљене добити садржана су у одредбама чл. 393 Грађанског законика. Према клаузули 4, процјена ове врсте губитка настаје кроз прелиминарну анализу свих мјера које је зајмодавац подузео да би се добио позитиван резултат. Другим ријечима, узима у обзир количину уложених снага и средстава како би се осигурала преданост. Односно, износ изгубљене накнаде треба бити пропорционалан трошковима које би зајмодавац могао имати у случају нормалног испуњења обавезе коју су стране дале.

За праксу спровођења законаМеханизам за израчунавање игра важну улогу. Слични институти обештећења пропуштене користи могу се задовољити не само у националном, већ и међународном законодавству за данас.

Коментар на ставку 5

Последњи делови члана 393 су релативнонови за Грађански законик, јер су се појавили 2015. године. Њихово увођење је резултат потребе да се разјасне поједини аспекти цивилноправних активности и процес рјешавања спорова у области штета.

Према томе, према чл. 393 Грађанског законика Руске Федерације (Поглавље 25), тач. Другим ријечима, вјеровник не би требао захтијевати вишак од немарног дужника. Ако није могуће утврдити висину штете, онда овај аспект не даје суду право да одбије да испуни све тражбине повериоца.

У истом правилу, указује се на излаз из ситуације. У овом случају, суд мора процијенити висину штете на основу постојећих околности предмета који се разматра. Стога је неопходно узети у обзир одредбе принципа пропорционалности одговорности и правде. Остале радње суда ће бити незаконите. Оне се могу лако оспорити и поништити на начин прописан законом. Најважније је разумети аспекте незаконитости одлуке.

ст 393 рк русского федерации 25

Карактеристике параграфа 6

Полазећи од првог дела чл. 393 Грађанског законика Руске Федерације и закључком са тачком 5, разматран је поступак накнаде штете проузроковане активним незаконитим радњама дужника. Потпуно другачија конструкција предвиђена је у ставу 6 чл. 363 Грађанског законика.

Штете у овом случају се дешавајуоснова свих истих активних радњи које су спроведене супротно обавези њиховог неуспеха. У том случају, повјерилац у таквој ситуацији може захтијевати потпуни престанак проведбе активности одређене природе. Овај аспект значајно проширује одредбе норме и могућност њене примјене у процесу координације правних односа.

Закључак

Дакле, у чланку се разматрају одредбе чл. 393 Грађанског законика Руске Федерације (штете) са коментарима. Важно је напоменути да је институција која постоји у представљеном стандарду од велике важности за правне активности практичне природе. Стога је његов теоријски развој неопходан за модернизацију механизма имплементације, као и за секторско законодавство које регулише институцију штете.

Коментари (0)
Додајте коментар