Номенклатура је основа канцеларијског рада у предузећу

Финансије

Номенклатура је систематска листа.одређена имена предмета који су поднијети у евиденцији предузећа, са обавезним назнаком услова њиховог чувања. Израђен је у одобреном облику.

номенклатура је
Суседно радно подручје са израдом нацртаноменклатура је архива која, у циљу квалитетног упошљавања потребним документима, прати и пружа потребну практичну и методолошку помоћ служби за управљање документацијом организације приликом састављања номенклатуре. Одговорност за састављање је услуга документације предузећа.

Номенклатура послова организације је основа заизраду залиха случајева различитог рока трајања, као и један од главних докумената у управљању евиденцијама. А архива се користи за снимање привремено преосталих предмета. Номенклатура успоставља систематизацију случајева који се користе за формирање картотеке за све извршне документе.

Канцеларијски рад користи неколико типованоменклатура. То је типично, индивидуално и примјерено за сваку специфичну организацију. Тако моделна номенклатура успоставља структуру случајева који се утврђују у току рада сличних организација. Има статус регулаторног документа.

организациона номенклатура
Али успостављена је приближна номенклатураструктура случајева приближне природе, поднесена у папирологији предузећа на која се примјењује, са обавезним назнаком индекса. Статус ове врсте документа је саветодавни.

Модел и примјерне номенклатуре су индивидуални.

Приказана је структура ових докуменатанаслове случајева предвиђених за институцију у писарном раду предузећа и конкретизоване са оријентацијом организације Рок употребе случајева одобрених моделом или моделном номенклатуром се преноси на појединце у непромењеном облику.

номенклатура рачуноводствених послова
Номенклатура је документ састављен од странеодобрени образац на основу релевантне номенклатуре одјељења, који се развијају у типичној форми, сагласно са архивистом и обавезно потписано од стране руководиоца ових одјељења. Овај документ је састављен на меморандуму компаније.

Управо то номенклатура рачуноводствених пословакомпонента опште номенклатуре која мора бити одобрена од стране руководиоца предузећа. Тај документ се формира у последњем кварталу текуће године.

И сложио се са архивистичком номенклатуром стварида се разјасни на самом крају сваке године уз обавезно одобравање промена које је увео руководилац предузећа. Његова реализација се спроводи од 1. јануара следеће године.

Номенклатура која се саставља на основупроучавајући садржај и састав докумената који се одвијају у активностима предузећа. Приликом састављања треба водити одредба о предузећу или статуту, релевантне одредбе о њеним структурним подјељама, номенклатуру претходне године, табели особља, моделу и издавачком документу са обавезним назнаком периода њиховог складиштења.

Коментари (0)
Додајте коментар